СТРАТЕГИЈА

Три стратешка правца карактерисаће приступ којим се максимализује ефекат спровођења Локалног акционог плана:

  • Повећање обима, квалитета и примерености услуга и активности намењених младима;
  • Ојачавање локалних ресурса за омладински рад;
  • Развијање регионалне сарадње за спровођење омладиске политике.

Логика везе између ова три стратешка правца јесте у идеји да фундаменталне промене у прилагођености програмских садржаја за младе, повећању њихове разноврсности, доступности и обухвата – јесу могуће само ако се локални капацитети свих актера у заједници који раде са младима, а посебно Канцеларије за младе, ојачају, додатно умреже и прилагоде партиципативном менаџменту који укључује и саме младе; компезација за недостатке ресурса у самој заједници, у многим случајевима може се пронаћи коришћењем ресурса у региону.