ЗАПОСЛЕЊЕ

У општини Љубовија од укупног броја незапослених, млади чине око 45%, што значи да решавање проблема незапослености младих захтева ургентно деловање. Висока стопа незапослености и сиромаштво становништва Љубовије последица су неразвијене привреде на локалном нивоу, као и лоше спроведених приватизација појединих предузећа и остајање великог броја запослених без посла. Миграција радно способног становништва, посебно високо образованих младих, такође је повезана са неразвијеном привредом тако да већи број радно способног становништва одлази у веће центре ради проналажења посла. Након завршеног формалног образовања млади немају много прилике да стичу додатна знања и вештине.
У том смислу један од циљева КЗМ треба да буде едукација младих кроз неформалне видове образовања (организовање курсева, радионица, семинара). Млади у Љубовији су посебно заинтересовани за напредну обуку за рад на рачунару и курсеве енглеског језика. Недовољно радног искуства је још један од проблема са којима се млади сусрећу приликом тражења посла.
Волонтирање и стручна пракса у току школовања код нас нису заступљени у довољној мери. Младима треба омогућити да стечено теоријско знање током школовања подупру и практичним радом, како би побољшали своју конкурентност на тржишту рада. На овом проблему треба координисано да раде НСЗ, школе и универзитети и привредни сектор.